စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဆူပူမႈျဖစ္၊ ေသနတ္ပစ္ခတ္ထိန္းသိမ္းခဲ့ရ | DVB