ေညာင္ဦးတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္း၊ ေနအိမ္အေဆာက္ဦ ၄ လုံး ဆုံး႐ႈံး | DVB