မ်က္မျမင္မ်ားကုိ အေဖာ္ျပဳ လမ္းညႊန္ေပးသည့္ ျမင္းငယ္ေလး ဒစ္ဘီ (႐ုပ္သံ) | DVB