ခရီးသည္ႏွင့္ကုန္ပစၥည္း ပုိတင္သည့္ ေရႊျပည္တန္အျမန္ေရယာဥ္ကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေခၚစစ္ | DVB