ျမစ္ဆံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ျပန္ေလ်ာ္ေပးမည္ဟု တ႐ုတ္သမၼတထံ ကမ္းလွမ္း | DVB