ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲ လက္ပံတန္းတြင္ ျပဳလုပ္ | DVB