ေခတ္ေဟာင္း ကင္မရာျပပြဲ မႏၲေလးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ | DVB