ပုဂံဘုရား သမုိင္းအခ်က္မ်ား အလြယ္တကူဖတ္ႏုိင္ရန္ QR Code မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား | DVB