နမ့္ခမ္းတြင္ တ႐ုတ္ဘက္မွ သီးႏွံမ်ား အ၀င္မခံသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား အ႐ႈံးေပၚ | DVB