လြိဳင္ေကာ္အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား  ၉၃ ဦး လြတ္ေျမာက္ | DVB