ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႔တြင္ ေမ်ာပါလာသည့္ ေခြးကေလးကို  ေရနံတူးစင္ေပၚက လုပ္သားမ်ား ကယ္ဆယ္ (႐ုပ္သံ) | DVB