ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔  ​​ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားတြင္ ဘုရားဖူးမ်ားျဖင့္ စည္ကားေန  (ဓာတ္ပံု) | DVB