ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ “o” ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္(၃၀)ျပည့္ အခမ္းအနားအႀကဳိျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ) | DVB