မိတီၳလာကန္အတြင္း ေရနစ္ေသဆုံးသည့္ တပ္မေတာ္သား ၂ဦး အေလာင္းေတြ႔ | DVB