ဘရာဇီးတြင္ ေကာင္းကင္တခုလံုး ေတာက္ပသြားသည့္ ဥကၠာခဲေႂကြက်(႐ုပ္သံ) | DVB