ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ေဒသတြင္ ယူကရိန္းစစ္တပ္ ေလေၾကာင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္ | DVB