‘ဝ’ ေဒသအံ့မခန္းတိုးတက္ေန၊ ျပည္နယ္အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေပါက္ယူခ်န္း ေတာင္းဆုိ | DVB