ရန္ကုန္သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲက မိုင္းရွင္းလင္းရွာေဖြ (ဓာတ္ပံု) | DVB