ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ သႀကၤန္ဗဟိုမ႑ပ္ဖြင့္လွစ္၊ ႏွစ္သစ္တြင္ ျပည္နယ္တိုးတက္ေရး ၀ိုင္း၀န္းႀကဳိးပမ္းရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တိုက္တြန္း | DVB