မူးယစ္ေဆးနွိမ္နင္းေရး သုံးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေနြးမည္ | DVB