ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အမည္ခံ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲသစ္ ခန္႔အပ္ | DVB