သရက္အက်ဥ္းေထာင္က အက်ဥ္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ ျပန္လႊတ္ေပး | DVB