ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ကြမ္းတံေတြးေထြးလွ်င္ ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ အေရးယူမည္ | DVB