မႏၱေလးတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စုေပါင္းရွမ္း႐ုိးရာ ေရသဘင္ပြဲက်င္းပ | DVB