ဘုရင့္ေနာင္ၾကက္တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာၾကက္မ်ားပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ထိုင္းဖိတ္ေခၚ | DVB