ရခုိင္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရာစြန္႔ခြာသူမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ အေမရိကန္အာ႐ုံစိုက္ေန | DVB