ေကအန္ယူႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ သီးျခားစီ ေတြ႔ဆံုမည္ | DVB