အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းအခ်ဳိ႕ ရပ္နား၊ သႀကၤန္အထူးရထားေျပးဆြဲ | DVB