စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ထီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အာမခံေငြကို သိမ္းယူမည္ | DVB