စိုက္ခင္းမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးသည့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားကိုအမႈဖြင့္ | DVB