တပ္မေတာ္စြန္႔လႊတ္ေျမ ဧက ၉၀၀ ေက်ာ္ကို တိုးခ်ဲ႔ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေဖာ္ရန္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ | DVB