ကယားျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိ | DVB