ကယားျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကယားျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မရရွိေသးတဲ့ ေက်းရြာ ၁၃ ရြာကုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိျပည္နယ္အတြင္းမွာ ရြာေပါင္း ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္နယ္အစုိးရက ေျပာပါတယ္။    ဒီကေန႔ ျပန္လည္စတင္က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံတင္ျပရာမွာ  ျပည္နယ္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျဖဴက ေျပာသြားတာပါ။ “၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လ််ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိေသးတဲ့ ေက်းရြာ ၁၃ ရြာကုိ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္အတြင္းမွာဆုိရင္ ေက်းရြာအားလုံး ၅၁၇ ရြာအနက္မွာ ေက်းရြာေပါင္း ၃၇၉ ရြာကုိ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ ၇၃.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ဓာတ္အားရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကယားျပည္နယ္ကို  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းခရီးသည္ ၇၃၄၂၅ ဦးနဲ႔ ျပည္ပခရီးသည္ ၁၀၂၀၀ ဦး၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။ သစ္ေတာနဲ႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးက႑မွာဆုိရင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပည္နယ္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြကေန အခြန္ေငြ ၉၆.၉၈ က်ပ္သန္း၊ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြကေန အခြန္ေငြ ၁၀၆.၄၈ က်ပ္သန္း စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၁၁၅.၉၈ ေကာက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ တရားမ၀င္သစ္ ဖမ္းဆီးရရွိမႈအေနနဲ႔ ကၽြန္းသစ္ ၇၂.၆၁၅၄ တန္၊ ကၽြန္းခြဲသား ၁၂၂.၃၈၀၇ တန္၊ သစ္မာ ၉၂. ၅၅၄၄ တန္၊ သစ္မာခြဲသား ၄၅၀. ၃၇၀၅တန္၊ အျခားသစ္ ၃၁ .၄၁၉၂တန္၊ အျခားခြဲသား ၉. ၅၄၇၈တန္၊ စုစုေပါင္း ၇၃၃.၈၈၈ တန္ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဓာတ္သတၱဳ ထုတ္လုပ္မႈအေနနဲ႔ အႀကီးစားထုတ္လုပ္မႈ ၁ ကြက္၊ အေသးစားထုတ္လုပ္မႈ ၁၅ ကြက္ စမ္းသပ္တုိင္းတာခ်က္ ၁ ကြက္ စုစုေပါင္း ၁၇ ကြက္ကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ခေနာက္စိမ္း သတၱဳရုိင္း ၆၈၃ မက္ထရစ္တန္၊ ခဲနဲ႔ေရာရာ သတၱဳ႐ုိင္း၁၈၀၀ မက္ထရစ္တန္ကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကယားျပည္နယ္မွာ အဖြဲ႔အစည္း ၆ ဖြဲ႔ နဲ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ ရရွိထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခု ဧၿပီ ၂၆ ရက္နဲ႔ ၂၇ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီတုိ႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔နဲ႔ ေကအန္ပီပီ အဖြဲ႔ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔တလတႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္အရ ေအာက္တိုဘာလအထိ  ၆ ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလကစၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရအဖြ႔ဲ႔နဲ႔ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီတုိ႔၊ လစဥ္ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူးလုိ႔ ဦးခင္ေမာင္ျဖဴက လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထားပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္မွာ ခရုိင္ ၂ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္စု ၇၄ အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း ၅၁၇ ရြာနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားရွိၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြကေတာ့ သတၱဳတြင္း၊ လယ္ယာနဲ႔ သစ္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ၾကပါတယ္။

More News
Up