ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုျဖင့္ စံခ်ိန္မီ တက်ပ္သားေရႊဒဂၤါးပံုစံသစ္ ဗဟုိဘဏ္ ထုတ္ေ၀မည္ | DVB