စားသံုးသူအား လွည့္ျဖားေၾကာ္ျငာသူမ်ားကို စစ္ေဆးအေရးယူမည္ | DVB