ပန္းေျမာင္း စစ္ေရွာင္စခန္းကို ဆန္အပါအဝင္ စားနပ္ရိကၡာအခ်ိဳ႕ WFP ေထာက္ပံ့ | DVB