ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကို ဧၿပီ ၁ ရက္ကစၿပီး အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ သုံးစြဲမည္ | DVB