ေနျပည္ေတာ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း ISY ဖြင့္လွစ္မည္ | DVB