ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ဖြင့္ပြဲ  ပဋိပကၡျဖစ္ပြား၍ ပဲခူး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လုံျခံဳေရးအင္အားျဖင့္လာေရာက္ | DVB