၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာမိန္းကေလးကို လက္ထပ္မည့္တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းဆီး | DVB