ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အစိုးရသစ္ ဘယ္လိုဖြဲ႔မလဲ မသဲကြဲေသးတဲ့ မဲရလဒ္ | DVB