ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႔ရ ၆ ဦး၏ ႐ုပ္တုဖြင့္ပြဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သိန္းစိန္တက္ေရာက္ | DVB