ေအေအက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံလုပ္ လက္နက္အသစ္မ်ားအသံုးျပဳေနဟု တပ္မေတာ္ရွင္းလင္း | DVB