‘႐ုပ္တုႏုိင္ငံေရးကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့တာမရွိဘူး’ ကရင္နီလူငယ္ခူးၾကဴးဖဲေကးႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB