တ႐ုတ္ပိုးလမ္းႏွစ္သြယ္စီမံကိန္းတြင္ အီတလီက ယူ႐ုိ ၂.၅ ဘီလီယံတန္ သေဘာတူညီခ်က္ ေရးထုိး | DVB