ဖ်ာပံုၿမဳိ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ (ဓာတ္ပံု) | DVB