ေဖြးေဖြးႏွင့္ ခင္၀င့္၀ါတို႔ အၿပိဳင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္ လွပ္၍လြင့္ေသာ႐ုပ္ရွင္(နမူနာ) | DVB