ကိုကိုးကြၽန္းအနီး ပင္လယ္ျပင္စစ္ေရးေလ့က်င့္ (ဓာတ္ပံု) | DVB