ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ေထာင္ဒဏ္ ၂၂ ႏွစ္စီခ်မွတ္ | DVB