ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတုိင္း တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရးရွိရမည္ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာ | DVB