ႏုိင္ငံသားကတ္လုပ္ရာတြင္ ခြဲျခားျခင္းမရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းသည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ | DVB